องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
การแสดงเอกสาร

ระหว่างวันที่  
ถึงวันที่   

ค้นหาจากข้อความ  

      


ลำดับที่ วันที่ หมวดหมู่ รายการ
6118 เม.ย. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน ผพ-๓๙๘๑ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6218 เม.ย. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.บ้านหนองบัวศาลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6319 เม.ย. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6419 เม.ย. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6519 เม.ย. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างงานซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยาง Asphaltic หน้าบริษัท แบ็กส์ แอนด์ โกล์ฟ จำกัด หมู่ที่ ๓ บ้านหนองปลิง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6618 เม.ย. 2566ประกาศราคากลาง วิธี เฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างงานซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยาง Asphaltic หน้าบริษัท แบ็กส์ แอนด์ โกล์ฟ จำกัด หมู่ที่ ๓ บ้านหนองปลิง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6718 เม.ย. 2566ประกาศราคากลาง วิธี เฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน ผพ-๓๙๘๑ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6811 เม.ย. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6911 เม.ย. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7010 เม.ย. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา เช่าเต็นท์ขนาด ๓ ห้อง ตามโครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7110 เม.ย. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตจ-๕๙๗๘ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
727 เม.ย. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาจัดทำระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
737 เม.ย. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุแบบตีโครงไม้ ตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7429 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุเตรื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7529 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7629 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.บ้านหนองบัวศาลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7730 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการชุดโต๊ะทำงานสำนักงานพร้อมเก้าอี้สำหรับหัวหน้าฝ่าย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7830 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการน้ำมันเบรค Dot๔ ขนาด ๑ ลิตร (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7928 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาจัดทำซุ้มแสดงผลงานทางวิชาการตามโครงการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8028 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ และระบบท่อน้ำทิ้ง อบต.หนองบัวศาลา (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง