องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
กองช่าง

นายเศรษฐาสิทธิ์ พิชัยกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

-ว่าง-
วิศวกรโยธา (ปก./ชก.)

-ว่าง-
นายช่างเขียนแบบ ชำนาญงาน

นางณิรชา สิงห์แก้ว
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นายสุรชัย ศิริรัตน์
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์
นายช่างผังเมือง ปฏิบัติงาน

นายนิพนธ์ เทพิน
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

นายฉัตรชัย คณิตศิลป์
นายช่างไฟฟ้า (ปง./ชง.)

นางศิริรัตน์ สาทกลาง
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานพนักงานจ้างตามภารกิจนายมนัสเทพ วัฒนะ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นางสาวกาวรัตน์ จุกแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายนิพนธ์ คะแนนสิน
พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)พนักงานจ้างทั่วไปนายอภิศักดิ์ แต้มกระโทก
พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)

นายกัมปนาท แสงสุขสว่าง
พนักงานจดมาตรวัดน้ำประปา

นายจักรินทร์ นอนรัมย์
คนงานทั่วไป

นายสุธน พรมสันเทียะ
คนงานทั่วไป

นายธีรวัฒน์ บัวทะเล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา