องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
นโยบายการบริหารงาน

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา


1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา เป็นองค์การที่มีขีดความสามารถสูง (สมรรถนะ) มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล บริการประชาชนด้วยความประทับใจและทันสมัย
2. ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน ระบบโครงสร้างพื้นฐานมีมาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
3. ชุมชนมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ประชาชนสามารถประกอบอาชีพและดำรงตนอยู่ได้อย่างพอเพียงโดยยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณค่า ทั้งด้านสาธารณสุข ด้านสวัสดิการสังคม ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนา กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ และสืบสานให้คงมีอยู่ต่อไป