องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวสุกัญญา ด่านกระโทก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
โทร 08-0386-2711


พ.จ.ต. สมนึก ชื่นอิสรา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
08-2119-9599


นางสาววรรธนะภัค แซงทะเล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น
08-4982-4924


นางสาววรรธนะภัค แซงทะเล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
08-4982-4924


นางสาวศุภัคชรัชต์ บุญมา
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)
08-9280-8426


นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
08-1721-7200


นายอัครภูกฤษฎ์ จรัสวีรวงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานศึกษา ระดับกลาง)
08-2156-1546


นางสาววาสนา ปาปะเก
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและฯ ระดับต้น
08-6329-0899


นางสาวสัชฌกร ซุยเพ็ง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
08-1999-2353