องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
สมาชิกสภา อบต.

นายทวิชัย กุดกระโทก
ประธานสภา อบต.หนองบัวศาลา

นายบุญส่ง นิตย์ผักแว่น
รองประธานสภา อบต.

นางสาวสุกัญญา ด่านกระโทก
เลขานุการสภา อบต.

นางสุวิมล อุดมดัน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1

นายเสกสรรค์ หลงทะเล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2

นายพวง เขียวหมื่นไวย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3

นายถนอม นิลบัวลา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4

นายบุญส่ง นิตย์ผักแว่น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5

นางมะลิ เพชรทะเล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6

นายทวิชัย กุดกระโทก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7

นายประภาส เสือทะเล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8

นายหอม ชั้นกระโทก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9

นายมาโนชญ์ ชาวบางงาม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10