องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายอัครภูกฤษฎ์ จรัสวีรวงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานศึกษา ระดับกลาง)

-ว่าง-


นางสุวรรณภี จันทร์บูรณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)

นางสาวกนิษฐา หมุยเฮบัว
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นางสาวสมปอง ลักขษร
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นางสาวฐาปนี ไทยรัมย์
ครู ค.ศ.2

นางสาวจารุณี ศรีชำนาญ
ครู ค.ศ.2

นางสาวศุภมาศ ถังทอง
ครู ค.ศ.2

นางสาวปิยภรณ์ โคตรก่ำ
ครู

นางสาวนันทินี นิยมพันธ์
ครู ค.ศ.2

นางสาวสุพรรณธิภา เนื่องกระโทก
ครู ค.ศ.1พนักงานจ้างตามภารกิจนางสาวสุวีนา คำสุข
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวนุสรา แจ่มวงค์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางกวินท์พร มณี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุภาพร ปุ้มกระโทก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกนกภัทร เปล้ากระโทก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนิฤมล ปัจยะโคนัง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางนิยมภรณ์ วาลตะคุ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเนตรนภา ช่องงาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวประทีป ทรวงโพธิ์์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวฐิตาอร เปล้ากระโทก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


พนักงานจ้างทั่วไปนายอภินันท์ ศรีธรรมานุสาร
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนัชศัสยา เชื้อกุล
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจิตรา นวลมณี
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจิตตรี นวลมณี
ผู้ดูแลเด็ก

นายธีระพงษ์ คงนาคพะเนา
คนงานทั่วไป

-ว่าง-
คนงานทั่วไป