องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 


วิสัยทัศน์

“หนองบัวศาลาน่าอยู่อาศัย ปลอดโรค ปลอดจน ปลอดภัย

ห่างไกลอบายมุขสิ่งเสพติด ไร้ปัญหามลพิษ มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง”

 

พันธกิจ

     ๑. ส่งเสริมการบริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล

     ๒. พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทั้งลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

     ๓. จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน พร้อมทั้งปรับปรุง ซ่อมแซมระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน

        และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

     ๔. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     ๕. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านสาธารณสุข ด้านสวัสดิการสังคม ด้านความมั่นคงปลอดภัย

        ในชีวิตและทรัพย์สิน และคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม

     ๖. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น