องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
หน้าที่กองช่าง

กองช่าง 

           

              มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ  งานออกแบบ และเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล  การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝ่าย คือ

 

     1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง      มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานก่อสร้างและบูรณะถนน

- งานก่อสร้างและบูรณะสภาพโครงการ

- งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม

- งานสำรวจและแผนที่

- งานวางแผนพัฒนาเมือง

- งานควบคุมทางผังเมือง

- งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง

- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

       2. ฝ่ายควบคุมอาคาร    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานวิศวกรรม

- งานประเมินราคา

- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร

- งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์

- งานออกแบบ

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

      3.ฝ่ายสาธารณูปโภค      มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานสาธารณูปโภคและกิจการประปา

- งานไฟฟ้าสาธารณะ

- งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

- งานจัดตกแต่งสถานที่

- งานรางระบายน้ำ

- งานธุรการ

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย