องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
หน้าที่สำนักงานปลัด

 สำนักปลัด อบต.

          หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักจ้าง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนักหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง และแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายโดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย 2 งาน คือ

 

     1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

- งานสารบรรณและงานเลขานุการ

- งานกิจการสภา

- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล

- งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร

- งานควบคุมสถานที่และยานพาหนะ

- งานควบคุมและจัดการคุณภาพ

- งานรัฐพิธี

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- งานช่วยเหลือและฟื้นฟู

- งานรักษาความสงบและบริการ

- งานสนับสนุนและบริการ

- งานส่งเสริมการเกษตร

- งานวิชาการเกษตร

- งานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนใด

 

     2. วิเคราะห์นโยบายและแผน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- งานวิชาการ

- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์

- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์

- งานงบประมาณ

- งานข้อบัญญัติตำบล

- งานทะเบียนพาณิชย์

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

      3. งานการเจ้าหน้าที่    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานบริหารงานบุคคล

- การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

- งานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง

- งานสรรหาและเลือกสรร

- งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

- งานบุคลากรทางการศึกษา

- งานสิทธิและสวัสดิการ

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

 

    4. งานนิติการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานกฎหมาย

- งานนิติกรรมสัญญา

- งานวินัย

- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย