องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
หน้าที่สำนักงานปลัด

สำนักปลัด อบต.

     หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักจ้าง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนักหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง และแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายโดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย 2 งาน คือ

 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

     - งานสารบรรณและงานเลขานุการ

     - งานกิจการสภา

     - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล

     - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร

     - งานควบคุมสถานที่และยานพาหนะ

     - งานควบคุมและจัดการคุณภาพ

     - งานรัฐพิธี

     - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     - งานช่วยเหลือและฟื้นฟู

     - งานรักษาความสงบและบริการ

     - งานสนับสนุนและบริการ

     - งานส่งเสริมการเกษตร

     - งานวิชาการเกษตร

     - งานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนใด

 2. ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

     - งานวิชาการ

     - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์

     - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์

     - งานงบประมาณ

     - งานข้อบัญญัติตำบล

     - งานทะเบียนพาณิชย์

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 3. งานการเจ้าหน้าที่    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานบริหารงานบุคคล

     - การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

     - งานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง

     - งานสรรหาและเลือกสรร

     - งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

     - งานบุคลากรทางการศึกษา

     - งานสิทธิและสวัสดิการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

 4. งานนิติการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานกฎหมาย

     - งานนิติกรรมสัญญา

     - งานวินัย

     - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย