องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
หมู่บ้านในเขต อบต.

 

หมู่ที่ / ชื่อหมู่บ้าน

1 หนองตะคลอง คลิก อ่าน ประวัติความเป็นมา

2 หนองตะลุมปุ๊ก คลิก อ่าน ประวัติความเป็นมา

3 หนองปลิง คลิก อ่าน ประวัติความเป็นมา

4 หนองบัวศาลา คลิกอ่าน ประวัติความเป็นมา

5 อ่างหนองแหน คลิก อ่าน ประวัติความเป็นมา

6 หนองโสมง คลิก อ่าน ประวัติความเป็นมา

7 ใหม่หนองแหน คลิก อ่าน ประวัติความเป็นมา

8 หนองตาคง คลิก อ่าน ประวัติความเป็นมา

9 หนองปลิงใหม่ คลิก อ่าน ประวัติความเป็นมา

10 หนองตะลุมปุ๊กใหม่ คลิก อ่าน ประวัติความเป็นมา