องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ประวัติความเป็นมา

 

ความเป็นมา

          เดิมตำบลหนองบัวศาลา อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในขณะนั้นมีหมู่บ้านรวมทั้งสิ้น ๑๗ หมู่บ้าน ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้แยกออกมาตั้งเป็น “ตำบลหนองบัวศาลา” และมีหมู่บ้านในความรับผิดชอบ จำนวน ๘ หมู่บ้าน

          จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ จึงได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ปัจจุบันมีหมู่บ้านทั้งสิ้น ๑๐ หมู่บ้าน