องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
วัด/โรงเรียน

วัดในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัวศาลา มีจำนวน 6 แห่ง ดังนี้

       1. วัดหนองตาคง

ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองตาคง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัวศาลา

เจ้าอาวาส พระอาจารย์สำราญ หิตกาโม

     2. วัดบ้านหนองบัวศาลา

ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองบัวศาลา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวศาลา

เจ้าอาวาส พระอธิการบุญส่ง ปะสันนะจิตโต

       3. วัดหนองตะลุมปุ๊ก

ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัวศาลา

เจ้าอาวาส พระธิการสนธยา   สิริจันโท

     4. วัดหนองโสมง

ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัวศาลา

เจ้าอาวาส มหาประคอง สิริทัตโต (รองเจ้าคณะตำบลหัวทะเล)

     5. วัดบ้านหนองตะคลอง

ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัวศาลา

เจ้าอาวาส พระอาจารย์บุญนาค สันตจิตโต

     6. วัดหนองปลิง

ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองปลิงใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัวศาลา

เจ้าอาวาส พระธวงค์วัตร ธนสาโภ

 

(ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2564)

 

 

โรงเรียนในพื้นที่ตำบลหนองบัวศาลา

1. โรงเรียน (ราชการ) จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

             1.1  โรงเรียนบ้านหนองตาคง

ผู้อำนวยการโรงเรียน นายเอกชัย นางาม  รักษาราชการแทน

ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองตาคง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัวศาลา

สอนระดับชั้น อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6

จำนวน นักเรียน 343 คน

จำนวน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 20 คน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 044-212439 , 090-258 9781

         

          1.2 โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา

ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชัยยศ   ปัญญาสงค์

ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองบัวศาลา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวศาลา

สอนระดับชั้น อนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

จำนวน นักเรียน 202 คน

จำนวน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 14 คน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 044-212110 , 087-256 7408

 

          1.3 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก

ผู้อำนวยการโรงเรียน นายเอกชัย   นางาม

ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวศาลา

สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 3

จำนวน นักเรียน 459 คน

จำนวน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 34 คน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 085-767 2100

 

          1.4 โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี

ผู้อำนวยการโรงเรียน นายเชี่ยว  ภักดีณรงค์

ตั้งอยู่ที่ บ้านอ่างหนองแหน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัวศาลา

สอนระดับชั้น อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6

จำนวน นักเรียน 132 คน

จำนวน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 13 คน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 087-240 7912

(ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2564)

2. โรงเรียน (เอกชน) จำนวน 1 แห่ง

          2.1 โรงเรียนเมธาพัฒน์

 

 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จำนวน 4 แห่ง

          3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวศาลา

สอนระดับชั้น เตรียมอนุบาล - อนุบาลปีที่ 3

จำนวน นักเรียน 151 คน (ข้อมูล ณ 11 มกราคม 2564)

จำนวน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 คน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 084-470 8379

          3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองตาคง

ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองตาคง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัวศาลา

สอนระดับชั้น เตรียมอนุบาล - อนุบาลปีที่ 3

จำนวน นักเรียน 139 คน (ข้อมูล ณ 11 มกราคม 2564)

จำนวน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 คน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 099-089 4463

          3.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวศาลา

ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองบัวศาลา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวศาลา

สอนระดับชั้น เตรียมอนุบาล - อนุบาลปีที่ 1

จำนวน นักเรียน 44 คน (ข้อมูล ณ 11 มกราคม 2564)

จำนวน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 คน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 084-411 5373

          3.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่างหนองแหน

ตั้งอยู่ที่ บ้านอ่างหนองแหน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัวศาลา

สอนระดับชั้น เตรียมอนุบาล - อนุบาลปีที่ 1

จำนวน นักเรียน 25 คน (ข้อมูล ณ 11 มกราคม 2564)

จำนวน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 คน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 083-781 8072 , 090-248 3562