องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
กองสวัสดิการสังคม

นางสาวสัชฌกร ซุยเพ็ง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

นางนันทนา สวัสดิมงคล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

-ว่าง- -ว่าง-
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

พ.จ.อ.ชาญชัย เทพบุตร
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

นางสาวพรทิพย์ ถอนโพธิ์
นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการ