องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวอาธิติยาณัฎฐ์ บัวเมืองบล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับกลาง)

นางจารุวรรณ สีหัวโทน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

นางสาวสุกานดา พิศกลาง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวนันทยา รามสีดา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

-ว่าง-
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

พนักงานจ้างตามภารกิจนายวิโชติ คะแนนสิน
พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ/ผู้มีทักษะ)

นายสุชาติ บัวทองหลาง
พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ/ผู้มีทักษะ)

นายจำนงค์ ฉิมโพธิ์กลาง
พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ/ผู้มีทักษะ)

นายทองดี มนอยู่พะเนา
พนักงานขับรถยนต์ (มีทักษะ)

ว่าง
พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกขยะ/ผู้มีทักษะ)

พนักงานจ้างทั่วไปนายพชรภัทร บุญเอก
คนงานทั่วไป

นายภาคภูมิ ลีทา
พนักงานขับรถยนต์(ทั่วไป)

นายไพรัตน์ คะแนนสิน
พนักงานขับรถยนต์(ทั่วไป)

นายสหรัฐ นีกระโทก
คนงานประจำรถขยะ

นายสถาพร เปลกระโทก
คนงานประจำรถขยะ

นายศักดา บ่อยกระโทก
คนงานประจำรถขยะ

นายสุเนตร์ น้อยหมื่นไวย
คนงานประจำรถขยะ

นายทัศพล คงประศุกร์
คนงานประจำรถขยะ

นายณรงค์ชัย เปลกระโทก
คนงานประจำรถขยะ

นายชูศักดิ์ นามกระโทก
คนงานประจำรถขยะ

นายหิรัณย์ สอนจะโปะ
คนงานประจำรถขยะ

นายภาคภูมิ เลาะสันเทียะ
คนงานประจำรถขยะ

นายสมหมาย เพ็ชรทะเล
คนงานประจำรถขยะ

นายสมพร เพ็ชรทะเล
คนงานประจำรถขยะ

นายรุ่งโรจน์ สิริสี
คนงานประจำรถขยะ

นายคมสันต์ สิริสี
คนงานประจำรถขยะ

นายแสงดาว ยอดนางรอง
พนักงานขับรถยนต์(ทั่วไป)

นายพงษ์วิศิษฐ บริบาล
คนงานประจำรถขยะ

นายพงษ์พันธ์ นามกระโทก
คนงานประจำรถขยะ