องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

บริการประชาชน E-Service
      ระบบขอรับบริการออนไลน์ เป็นการให้บริการออนไลน์ที่หน่วยได้จัดทำขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของหน่วยให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ผู้มีความประสงค์จะขอรับบริการ สามารถแจ้งความประสงค์ โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดการขอรับบริการของท่านลงในแบบฟอร์มการขอรับบริการออนไลน์ มีขั้นตอนดังนี้
      1. เลือกงานบริการที่ต้องการจะยื่นคำร้องขอรับบริการ
      2. เมื่อเลือกงานบริการที่ต้องการจะยื่นคำร้องแล้ว ระบบจะดาวน์โหลดหน้างานบริการขึ้น จากนั้นให้คลิกเลือกที่ลิงค์
      3. ทำการกรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบบต้องการ
      4. เมื่อกรอกข้อมูลและแนบเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้เลือก “ส่ง” ระบบจะจัดส่งข้อมูลที่ยื่นคำร้องมายังหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
      5. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคำร้องเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบ ข้อมูล รายละเอียด พร้อมกับดำเนินการปริ้นแบบขอรับบริการออนไลน์เสนอผู้บริหารพิจารณา อนุมัติ หรือไม่อนุมัติ
      6. เมื่อผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณา ให้ท่านทราบ ผ่านช่องทางการติดต่อ ตามที่ท่านระบุโดยเร็ว พร้อมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  หน้า | 1