องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
หน้าที่กองคลัง

กองคลัง

 

           มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงินการรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมและการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินต่างๆ  เกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุ และทรัพย์สิน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝ่าย คือ

 

     1. ฝ่ายการเงินและบัญชี      มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานรับเงิน - เบิกจ่ายเงินทุกประเภท 

- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

- งานเก็บรักษาเงิน

- งานการเงินและบัญชี

- งานควบคุมจัดทำทะเบียนการเบิกจ่ายเงิน

- งานงบการเงินและงบทดรอง

- งานงบแสดงฐานะการเงิน

- งานจัดทำเช็ค ทำเอกสารการจ่ายเงิน

- การจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

      2. ฝ่ายพัฒนารายได้     มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า

- งานพัฒนารายได้

- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ

- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

- งานแผนที่ภาษี

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

      3. ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน     มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานพัสดุและทรัพย์สิน

- งานการซื้อและการจ้าง

- งานซ่อมบำรุงและบำรุงรักษา

- งานจัดทำทะเบียนพัสดุ

- งานจำหน่ายพัสดุ

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย