องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ตราสัญญลักษณ์

 

ตราสัญญลักษณ์