องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
หน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม            

           

       มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมโรค การสุขาภิบาลอื่นๆ ตามแผนการสาธารณสุข และข้อบังคับตำบล การวางแผนการสาธารณสุข การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรค  การเผยแพร่ฝึกอบรม การให้สุขศึกษา งานสาธารณสุขงานด้านสิ่งแวดล้อมการให้บริการสาธารณสุข การควบคุมการฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับหมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย คือ

 

       1.  ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานบริหารงานสาธารณสุข

- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

- งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

- งานควบคุมและจัดการสิ่งแวดล้อม

- งานรักษาความสะอาด

- งานธุรการ

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย