องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา


“บริการสาธารณะครบครัน ก้าวทันเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการกีฬา มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน สู่สังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน”


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

 

นายจำเริญ  เปล้ากระโทก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หนองบัวศาลา

โทร. 081-9662371

 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

 

นางสาวสุกัญญา   ด่านกระโทก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

โทร 080 386 2711

 


ภาพกิจกรรม

     วันที่ 11 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลานำโดยนายจำเริญ เปล้ากระโทก นายก อบต. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และเจ้าหน้าที่ในองค์กร ร่วมกับกำ..>>>

     วันที่ 11 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลานำโดยนายจำเริญ เปล้ากระโทก นายก อบต.พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ..>>>

     อบรมcg day7ว่าด้วยเรื่องการดูแลสายสวนปัสสาวะ การดูแลสายให้อาหารทางสายยาง ฝึกประเมินADLในผู้สูงอายุ ฝึกปฏิบัติในชุมชน..>>>

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการและประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
2 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทำงานให้มีรายได้ระหว่างเรียนในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
4 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง กำหนดให้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นเขตควบคุมไฟป่า
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานให้มีรายได้ระหว่างเรียนในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
 1. ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างฝายนำล้นสระน้ำหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 เม.ย. 67 7
 2. ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียของ อบตง หนองบัวศาลา หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เม.ย. 67 57
 3. ประกาศร่างTOR เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียของ อบต.หนองบัวศาลา หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding) 2 เม.ย. 67 86
 4. การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียของ อบต.หนองบัวศาลา หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 เม.ย. 67 85
 5. ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นสระน้ำหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มี.ค. 67 117
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 1. ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 10 เม.ย. 67 57
 2. ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567) 5 เม.ย. 67 65
 3. ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกทางหลวง อบจ.-บ้านนายอนิรุตต์ จาบทะเล หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 เม.ย. 67 68
 4. ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายต้อย นวลมะเริง - บ้านนายแสง กลิ้งทะเล หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 เม.ย. 67 83
 5. ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 3 เม.ย. 67 82
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  [ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ] จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕-๔๓๔๖ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 1
  2.  [ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ] จ้างเหมาสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ (สุนัขและแมว) ทั่งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 1
  3.  [ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ] ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 8
  4.  [ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ] ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถทะเบียน ๘๙-๘๔๙๖ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 8
  5.  [ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ] ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9

รายงานรายรับ-จ่ายประจำเดือน
 1. ประชาสัมพันธ์ รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงงบประมาณ และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 11 มี.ค. 67 118
 2. ประชาสัมพันธ์ รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567 12 ก.พ. 67 118
 3. ประชาสัมพันธ์ รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 24 ม.ค. 67 151
 4. ประชาสัมพันธ์ รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 13 ธ.ค. 66 169
 5. ประชาสัมพันธ์ รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 9 พ.ย. 66 214
 6. ประชาสัมพันธ์ รายงานรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566 20 ต.ค. 66 227
รายงานแสดงฐานะการเงิน
 1. ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 18 เม.ย. 67 7
 2. ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 5 เม.ย. 67 67
 3. การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 (รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2566 5 เม.ย. 67 72
 4. ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 15 ธ.ค. 66 165
 5. รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบการเงินอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 22 พ.ย. 66 202
 6. ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 - 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 22 พ.ย. 66 199
กิจการสภา/รายงานการประชุมสภา
 1. ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 18 เม.ย. 67 7
 2. หนังสืออนุญาตให้ขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 20 ก.พ. 67 219
 3. ประกาศเรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2568 20 ก.พ. 67 117
 4. ประกาศเรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 20 ก.พ. 67 114
 5. ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 8 ม.ค. 67 159
ประกาศคำสั่ง
 1. รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน 2567 ครั้งที่ 1 18 เม.ย. 67 8
 2. รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำมีนาคม 2567 ครั้งที่ 2 3 เม.ย. 67 78
 3. รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมีนาคม 2567 ครั้งที่ 1 21 มี.ค. 67 108
 4. ประราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2567 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 11 มี.ค. 67 132
 5. ประชาสัมพันธ์ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 6 มี.ค. 67 119
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.230.143.213
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 77 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1448 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 8189 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 100207 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 พ.ย. 2563

ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  

$organ
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  

เว็บลิงค์