องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
สภาพทั่วไป

 

ข้อมูลทั่วไป
1. มีฐานะเป็นหน่วยงานราชการท้องถิ่น มีอำนาจในการนิติกรรมและสัญญาทางกฎหมายได้เอง
2. คณะกรรมการและผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนเกือบทั้งหมด
3. อำนาจอิสระของผู้บริหาร มีขอบเขตหน้าที่ และมีกิจกรรมมากขึ้นจากเดิม
4. อำนาจทางการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถจักเก็บภาษีได้เหมือนกับหน่วยการปกครองท้อถิ่นรูปแบบอื่น

รายละเอียด
1) ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวศาลา โดยอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองนครราชสีมา ประมาณ 8 กิโลเมตร
2 เนื้อที่ 32,434 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 20,272 ไร่
3 แนวเขตตำบล ทิศเหนือ- ตำบลหัวทะเล , ทิศตะวันออก-ตำบลหนองระเวียง ทิศใต้ –ตำบลด่านเกวียน อ.โชคชัย , ทิศตะวันตก -ตำบลโพธิ์กลาง
4) ลักษณะภูมิประเทศ สภาพทั่วไปจะเป็นที่ราบ มีความลาดเอียงจากตอนใต้ไปทางตอนเหนือของตำบลเล็กน้อย โดยมีเนินเขาทางตอนใต้ต่อเนื่องตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย
5) ลักษณะภูมิอากาศ ฤดูหนาวจะแห้งแล้งและมีฝุ่นละอองมาก, ฤดูร้อนจะร้อนมากในเดือนเมษายนของทุกปี, ฤดูจะเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคม
6) การปกครอง แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน
7) ประชากร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา มีประชากรทั้งหมด 18,062 คน ประชากรชาย 8,713 คน ประชากรหญิง 9,349 คน จากจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 9,802 ครัวเรือน มีความหนาแน่นประชากร 431.07 คน/ตร.กม.
8) สภาพทางสังคม มีสถาบันการศึกษา สถาบันและองค์กรทางศาสนา ศูนย์สาธารณสุข
ศูนย์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ครบถ้วน
9) การบริการพื้นฐาน การคมนาคมติดต่อสะดวก มีไฟฟ้า โทรศัพท์ และแหล่งน้ำที่จำเป็น
10) จุดเด่นของพื้นที่พื้นที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจประเภทต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นเขตอุตสาหกรรม พื้นที่ในการเกษตรจึงมีน้อย ทำให้ต้องเน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก

ภารกิจ
การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก การตอบสนองความต้องการของประชาชน