องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
หน่วยตรวจสอบภายใน

นายนิกร ศิริอุดม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง

นางภัทรวรรณ ชัยเกียรติชัญพร
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ