องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
สำนักปลัด อบต.

นางกันทิกา แซะจอหอ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

นางปัญญาพร จันทร์โพธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

น.ส.ณัฐมณฑ์ สมบูรณ์พูนสิน
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางสาวกมลวรรณ คะริบรัมย์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

ส.อ.กิตติ กันทะไชย
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ

นางสาวอำนวย ปล้องงูเหลือม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางสาวกานต์ศลัญช์ พลีดี
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

นางสาวธนพร พิมพิสาร
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานนางอังคณารัตน์ แก่นสงสัย
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ชำนาญงาน
นางสาวฟ้าสว่าง กะไหล่กลาง
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางดาวเรือง ยางไธสง
นิติกรชำนาญการพนักงานจ้างตามภารกิจนายทวีศักดิ์ คุ้มปรุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายนิยม จาบทะเล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถดับเพลิง/ผู้มีทักษะ)

นายฉัตร โพธิ์นอก
พนักงานขับรถยนต์(ผู้มีทักษะ)พนักงานจ้างทั่วไปนางสาวสรรมณี ดีสี
ภารโรง

นางสุมาลี เนียมกลาง
คนงานทั่วไป

นายนพดล เถื่อนหมื่นไวย
พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)

นายถวาย พวงห้อย
พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)

นายสหรัฐ ชิมสำโรง
พนักงานดับเพลิง

นายสำราญ สวนดง
พนักงานดับเพลิง

นายพงศธร นิลผาย
พนักงานดับเพลิง

นายธัชกร ประเต็ง
พนักงานดับเพลิง

-ว่าง-
พนักงานดับเพลิง