องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
คณะผู้บริหาร


นายจำเริญ เปล้ากระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

โทร. 081-9662371

นายประเดิม จงแก้ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

โทร. 087 9926486

นายสมชาย กำมะเริง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

โทร. 086 2499945


นางสาวบังอร จันทนาม
เลขานุการนายก อบต.หนองบัวศาลา

โทร. 081-9553059