องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
การแสดงเอกสาร

ระหว่างวันที่  
ถึงวันที่   

ค้นหาจากข้อความ  

      


ลำดับที่ วันที่ หมวดหมู่ รายการ
20114 พ.ย. 2565ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ศพด.หนองตางคง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20210 พ.ย. 2565ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20310 พ.ย. 2565ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2049 พ.ย. 2565ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อเสื่อกีฬาสำหรับผู้บริหาร ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ อปท. ผู้จัดการแข่งขัน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลหนองบัวศาลาคัพ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2059 พ.ย. 2565ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อถ้วยรางวัลตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2069 พ.ย. 2565ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬาตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตซอล (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2079 พ.ย. 2565ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งกีฬาฟุตซอล ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล หนองบัวศาลาคัพ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2088 พ.ย. 2565ประกาศเชิญชวน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหมู่บ้านทรัพย์ศิริ-หมู่บ้านเจเจ (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาคง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2098 พ.ย. 2565ประกาศราคากลาง วิธี e-bidding องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหมู่บ้านทรัพย์ศิริ-หมู่บ้านเจเจ (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาคง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2107 พ.ย. 2565ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้สำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2117 พ.ย. 2565ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อครุภัฑ์สำนักงาน รายการตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด ๔ ฟุต (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2127 พ.ย. 2565ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บม ๖๒๑๖ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2131 พ.ย. 2565ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2144 พ.ย. 2565ประกาศราคากลาง วิธี เฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2151 พ.ย. 2565ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำชายชั้น ๑ และ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2162 พ.ย. 2565ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพประจำตำบลหนองบัวศาลา (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2172 พ.ย. 2565ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2182 พ.ย. 2565ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน ๘๖-๗๘๓๘ (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2192 พ.ย. 2565ประกาศราคากลาง วิธี เฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพประจำตำบลหนองบัวศาลา (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2201 พ.ย. 2565ร่างเอกสารประกวดราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถกระเช้า พร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑ คัน (สำนักปลัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)