องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
การแสดงเอกสาร

ระหว่างวันที่  
ถึงวันที่   

ค้นหาจากข้อความ  

      


ลำดับที่ วันที่ หมวดหมู่ รายการ
1019 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1022 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๒ (ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1032 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ศพด.อ่างหนองแหน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1042 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเสียง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1052 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕-๔๓๔๖ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10628 ก.พ. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1071 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ทะเบียน กน-๒๓๔๗ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10828 ก.พ. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา โครงการค่าอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (กองการศึกษาฯ)
10928 ก.พ. 2566ประกาศราคากลาง วิธี เฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา โครงการค่าอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (กองการศึกษาฯ)
11027 ก.พ. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (๑.เคียงเขต ๕ ซอย ๑ / ๒.หน้าอู่ซ่อมรถช่างน้อย) ม.๘ บ้านหนองตาคง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11127 ก.พ. 2566ประกาศราคากลาง วิธี เฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (๑.เคียงเขต ๕ ซอย ๑ / ๒.หน้าอู่ซ่อมรถช่างน้อย) ม.๘ บ้านหนองตาคง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11216 ก.พ. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๙-๙๙๓๙ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11323 ก.พ. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กบ่อพักน้ำ ม.๙ บ้านหนองปลิงใหม่ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11423 ก.พ. 2566ประกาศราคากลาง วิธี เฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กบ่อพักน้ำ ม.๙ บ้านหนองปลิงใหม่ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11515 ก.พ. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน ขน ๖๒๑๗ (ฝ่ายพัฒนารายได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11621 ก.พ. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูลและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ทะเบียน ๘๘-๐๘๔๑ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11721 ก.พ. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะทะเบียน ๘๙-๘๖๕๓ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11821 ก.พ. 2566ประกาศราคากลาง วิธี เฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูลและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ทะเบียน ๘๘-๐๘๔๑ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11916 ก.พ. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะทะเบียน ๘๘-๘๗๐๕ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12015 ก.พ. 2566ประกาศราคากลาง วิธี เฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง