องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
การแสดงเอกสาร

ระหว่างวันที่  
ถึงวันที่   

ค้นหาจากข้อความ  

      


ลำดับที่ วันที่ หมวดหมู่ รายการ
1817 ธ.ค. 2565ประกาศราคากลาง วิธี e-bidding องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1821 ธ.ค. 2565ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อครุภัณฑ์กีฬา รายการเสาแข่งขันเซปักตะกร้อพร้อมเก้าอี้ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1831 ธ.ค. 2565ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาคง จำนวน ๔ จุด (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1841 ธ.ค. 2565ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดซอยศรีมาลัย เชื่อมต่อทางหลวงขนบท นม.๑๑๑๑ ม.๒ บ้านหนองตะลุมปุ๊ก (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1851 ธ.ค. 2565ประกาศราคากลาง วิธี เฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อครุภัณฑ์กีฬา รายการเสาแข่งขันเซปักตะกร้อพร้อมเก้าอี้ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18629 พ.ย. 2565ร่างเอกสารประกวดราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหมู่บ้านธนาภา-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๑๑ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาคง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18729 พ.ย. 2565ประกาศราคากลาง วิธี เฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดซอยศรีมาลัย เชื่อมต่อทางหลวงขนบท นม.๑๑๑๑ ม.๒ บ้านหนองตะลุมปุ๊ก (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18829 พ.ย. 2565ประกาศราคากลาง วิธี เฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาคง จำนวน ๔ จุด (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18924 พ.ย. 2565ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหมู่บ้านทรัพย์ศิริ-หมู่บ้านเจเจ (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาคง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19023 พ.ย. 2565ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการชุดถ้วยกาแฟเมลามีน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19123 พ.ย. 2565ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักงานปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19217 พ.ย. 2565ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน ขน-๖๒๑๗ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19318 พ.ย. 2565ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้อเนกประสงค์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19418 พ.ย. 2565ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะพับอเนกประสงค์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19521 พ.ย. 2565ประกาศราคากลาง วิธี เฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้อเนกประสงค์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19621 พ.ย. 2565ประกาศราคากลาง วิธี เฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะพับอเนกประสงค์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19717 พ.ย. 2565ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19816 พ.ย. 2565ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๑๐ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19914 พ.ย. 2565ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บย-๒๑๙๓ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20014 พ.ย. 2565ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง