องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

รายงานแสดงฐานะการเงิน
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 (รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2566  

5 เม.ย. 67 253