องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

กิจการสภา/รายงานการประชุมสภา
ประกาศ เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565   

13 ธ.ค. 65 164