องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ประกาศ-คำสั่ง
ประกาศ องค์การบริหารว่สนตำบลหนองบัวศาลา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(เพิ่มเติม)ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนพฤศจิกายน 2556

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

2 ธ.ค. 65 34