องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยนยน 2564 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

7 มี.ค. 65 44