alt=

กองช่าง


ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น


นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น


นายจักริน วารี
หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภค
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น


ว่าง
วิศวกรโยธา (ปก./ชก.)


นายทวีศักดิ์ เพ็งสระเกษ
นายช่างเขียนแบบ
ชำนาญงาน


นางณิรชา สิงห์แก้ว
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ


นายสุรชัย ศิริรัตน์
นายช่างโยธา
ชำนาญงาน


นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์
นายช่างผังเมือง
ปฏิบัติงาน


ว่าง
นายช่างไฟฟ้า
(ปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน)


นางสาวชลธิชา บ่มกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายมนัสเทพ วัฒนะ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายภาณุพงศ์ พรมสูตร
พนักงานจดมาตรวัดน้ำประปา
นายวีระชัย ฉิมโพธิ์กลาง
คนงานทั่วไป
นายจักรินทร์ นอนรัมย์
คนงานทั่วไป
นายนิพนธ์ คะแนนสิน
พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)
นายวุฒิศักด์ บุญมา
พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)
ว่าง
พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)