alt=

กองช่าง


นายธานินทร์ พิมพ์ทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง


นายบุญครอง ปราชญชัยสกุล
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น


นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น


นายจักริน วารี
หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภค
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น


ว่าง
วิศวกรโยธา (ปก./ชก.)


จ.ส.อ.อนุชา มิ่งชัย
นายช่างเขียนแบบ
ปฏิบัติงาน


นางณิรชา สิงห์แก้ว

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายสุรชัย ศิริรัตน์

นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์

นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน


ว่าง
นายช่างไฟฟ้า (ปง./ชง.)


นางสาวชลธิชา บ่มกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายมนัสเทพ วัฒนะ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายภาณุพงศ์ พรมสูตร
พนักงานจดมาตรวัดน้ำประปา
นายวีระชัย ฉิมโพธิ์กลาง
คนงานทั่วไป
นายจักรินทร์ นอนรัมย์
คนงานทั่วไป
นายนิพนธ์ คะแนนสิน
พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)
นายวันชัย ธานีวรรณ
พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)
ว่าง
พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)