alt=

สำนักปลัด


นายนิกร ศิริอุดม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง


นางสาวสุกัญญา ด่านกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง


ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น


นางธันยภัคสรณ์ เอียวเจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง


นางนพภัสสรณ์ กุลเจตนิพัทธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


นายอัครนันท์ ธรรมยโกศิษฐ์
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


นางสาวฟ้าสว่าง กะไหล่กลาง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางกมลวรรณ นรักษ์มาก

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


ส.อ.กิตติ กันทะไชย

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


นางสาวรัชดา ภักดีณรงค์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวพรพรรณ ขจัดภัย

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


นายเลอสรรค์ เจริญปรุ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายทวีศักดิ์ คุ้มปรุ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายมานพ ศูนย์สำโรง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)


ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดับเพลิง)


นายนพดล เถื่อนหมื่นไวย
พนักงานขับรถยนต์(ทั่วไป)


นายมานพ นรดี
พนักงานขับรถยนต์(ทั่วไป)


นายถวาย พวงห้อย
พนักงานดับเพลิง


นายพงศธร นิลผาย
พนักงานดับเพลิง


นายสำราญ สวนดง
พนักงานดับเพลิง


ว่าง
พนักงานดับเพลิง


ว่าง
คนงานทั่วไป


นางสาวสรรมณี ดีสี
ภารโรง

    อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
  โทรศัพท์  044-218122       โทรสาร  044-218122 ต่อ 9 , 044-218142       อีเมล  info@nongbuasala.go.th