alt=

สำนักปลัด


นายนิกร ศิริอุดม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง


นางสาวสุกัญญา ด่านกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง


นางสาววรรธนะภัค แซงทะเล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น


นางธันยภัคสรณ์ เอียวเจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง


นางนพภัสสรณ์ กุลเจตนิพัทธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

นายอัครนันท์ ธรรมยโกศิษฐ์
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


นางสาวฟ้าสว่าง กะไหล่กลาง
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ

นางสาวอำนวย ปล้องงูเหลือม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นางกมลวรรณ นรักษ์มาก
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ

นางสาวกานต์ศลัญช์ พลีดี
นักประชาสัมพันธ์
ชำนาญการ


ส.อ.กิตติ กันทะไชย
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ

นางสาวกุลธิดา สาคร
นิติกร
ปฎิบัติการ


นางสาวรัชดา ภักดีณรงค์
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน

นางอังคณารัตน์ แก่นสงสัย
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
ชำนาญงาน


ว่าง
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายทวีศักดิ์ คุุ้มปรุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเลอสรรค์ เจริญปรุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายมานพ ศูนย์สำโรง
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ทักษะ)
(รถดับเพลิง)
นายมานพ นรดี
พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)
นายนพดล เถื่อนหมื่นไวย
พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)
นายถวาย พวงห้อย
พนักงานดับเพลิง
นายพงศธร นิลผาย
พนักงานดับเพลิง
นายสำราญ สวนดง
พนักงานดับเพลิง
นายธัชกร ประเต็ง
พนักงานดับเพลิง
นางสุมาลี เนียมกลาง
คนงานทั่วไป
นางสาวสรรมณี ดีสี
ภารโรง

    อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
  โทรศัพท์  044-218122       โทรสาร  044-218122 ต่อ 9 , 044-218142       อีเมล  info@nongbuasala.go.th