องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
หัวหน้าส่วนราชการ

นายนิกร ศิริอุดม
ปลัดองค์การบริหารส่วตำบลหนองบัวศาลา นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
09-3464-7328


ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลางนางสาววรรธนะภัค แซงทะเล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น
08-9096-6089


สิบเอกปัณณวรรธ ใจสว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
06-3509-5231


นางสาวศุภัคชรัชต์ บุญมา
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)
08-9280-8426


นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
08-1721-7200


นายอัครภูกฤษฎ์ จรัสวีรวงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานศึกษา ระดับกลาง)
08-2156-1546


นางสาววาสนา ปาปะเก
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและฯ ระดับต้น
08-6329-0899


นางสาวสัชฌกร ซุยเพ็ง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
08-1999-2353