alt=

กองคลัง


นางสาวสุกัญญา ด่านกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวมนัสนันท์ รติธันยบูรณ์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น


นางสุดาวรรณ สมรูป
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น


นางสาวปุญญษิตา เหล่าวิกุล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น


นางสุรัชฎา ไผทสันติ

นักวิชาการคลังชำนาญการ


นางสาวกุลจรี เอกวิทโยภาส

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางสาวสุพรรณ ปัญโญ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


นางสาวนิดธิดา บุญยินดี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางชนากานต์ อันฤดี

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางสมนึก กฤษสุวรรณ์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางอัจฉรานันท์ หอมชุนภิรมย์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสุกฤตา เรืองดำรงชัยกุล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวอนุสร สนั่นไพร

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นายบุญเลียบ เปล้ากระโทก
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)


นายธวัช ซาวัน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวกอบกุล แซกพุดซา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวรุ่งอรุณ ศรีชุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวพิมพรรณ เจียมในเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธีรพงษ์ เกิดสิน
คนงานทั่วไป
นายอนุสร สิริสี
คนงานทั่วไป