alt=

กองคลัง


นางสาวสุกัญญา ด่านกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวมนัสนันท์ รติธันยบูรณ์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น


นางสุดาวรรณ สมรูป
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น


นางสาวปุญญษิตา เหล่าวิกุล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น


นางสุรัชฎา ไผทสันติ
นักวิชาการคลัง
ชำนาญการ


ว่าง
นักวิชาการพัสดุ
(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)


นางสาวสุพรรณ ปัญโญ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติการ


นางสาวนิดธิดา บุญยินดี
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ


นางชนากานต์ อันฤดี
เจ้าพนักงานพัสดุ
ชำนาญงาน


นางสมนึก กฤษสุวรรณ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน


นางอัจฉรานันท์ หอมชุนภิรมย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน


นางสุกฤตา เรืองดำรงชัยกุล
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน


นางสาวอนุสร สนั่นไพร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน

นายบุญเลียบ เปล้ากระโทก
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)


นายธวัช ซาวัน
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
นางสาวกอบกุล แซกพุดซา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวรุ่งอรุณ ศรีชุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวพิมพรรณ เจียมในเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธีรพงษ์ เกิดสิน
คนงานทั่วไป
นายอนุสร สิริสี
คนงานทั่วไป