alt=

กองคลัง


นางสาวรัศมี คำพวง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง


นางสาวมนัสนันท์ รติธันยบูรณ์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น


นางสุดาวรรณ สมรูป
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น


นางสาวปุญญษิตา เหล่าวิกุล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น


นางสุรัชฎา ไผทสันติ

นักวิชาการคลังชำนาญการ


นางสาวกุลจรี เอกวิทโยภาส

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางสาวสุพรรณ ปัญโญ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


นางสาวนิดธิดา บุญยินดี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางชนากานต์ อันฤดี

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางสมนึก กฤษสุวรรณ์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางอัจฉรานันท์ หอมชุนภิรมย์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสุกฤตา เรืองดำรงชัยกุล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวอนุสร สนั่นไพร

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นายธวัช ซาวัน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน