alt=

กองการศึกษา


นายอัครภูกฤษฎ์ จรัสวีรวงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นักบริหารงานศึกษา ระดับกลาง


นายชุมชนะ บั้งจันอัด
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น


นายอัครภูกฤษฎ์ จรัสวีรวงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


นางสาวกนิษฐา หมุยเฮบัว
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ


นางสาวจารุณี ศรีชำนาญ
ครู
ค.ศ.2


นางสาวสมปอง ลักขษร
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน


นางสาวปิยภรณ์ โคตรก่ำ
ครู
ค.ศ.1

นางสาวฐาปนี ไทยรัมย์
ครู
ค.ศ.1

นางสาวนันทินี นิยมพันธ์
ครู
ค.ศ.1

นางสาวศุภมาศ ถังทอง
ครู
ค.ศ.1

นางสาวนันทพร โพธิ์เกาะ
ครู
ค.ศ.1

นางสาวสุพรรณธิภา เนื่องกระโทก
ครู
ค.ศ.1

นางสาวสุวีณา คำสุข
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวสุภาพร ปุ้มกระโทก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุวรรณา ไขทะเล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนุสรา แจ่มวงษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางกวินท์พร มณึ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเนตรนภา ช่องงาม
ผู้ดูแลเด็ก

นายอภินันท์ ศรีธรรมานุสาร
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวประทีป ทรวงโพธิ์
ผู้ดูแลเด็ก

นายนิยมภรณ์ วาลตะคุ
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนิตยา มงคลสวัสดิ์
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวฐิตาอร เปล้ากระโทก
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนัชศัสยา เชื้อสกุล
ผู้ดูแลเด็ก

ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก

ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก

ว่าง
คนงานทั่วไป

นายธีระพงษ์ คงนาคพะเนา
คนงานทั่วไป