alt=

คณะผู้บริหาร


นายจำเริญ เปล้ากระโทก
นายก อบต.


นายประเดิม จงแก้ว
รองนายก อบต.


นายบัณฑิต ศิรินารถ
รองนายก อบต.


นายอุดม พรมยกบัตร์
เลขานุการ นายก อบต.