alt=

กองสวัสดิการสังคม


นางสาวสัชฌกร ซุยเพ็ง
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)


นางสาวสัชฌกร ซุยเพ็ง
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น


นางสาวสกุลตลา ศาสนนันทน์
นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ


พ.จ.อ.ชาญชัย เทพบุตร
นักพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ


นางสาวพรทิพย์ ถอนโพธิ์
นักสังคมสงเคราะห์
ปฏิบัติการ