alt=

กองสวัสดิการสังคม


ว่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น


นางสาวสัชฌกร ซุยเพ็ง
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น


นางสาวสกุลตลา ศาสนนันทน์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


พ.จ.อ.ชาญชัย เทพบุตร

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวพรทิพย์ ถอนโพธิ์

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ