alt=

หน่วยตรวจสอบภายใน


นายนิกร ศิริอุดม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง


นางภัทรวรรณ ชัยเกียรติชัญพร

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ