องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

 

นายจำเริญ  เปล้ากระโทก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หนองบัวศาลา

โทร. 081-9662371

 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

 

นายนิกร ศิริอุดม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

09-3464-7328


ภาพกิจกรรม

     วันที่ 21 กันยายน 2565 กองช่าง อบต.หนองบัวศาลา ให้บริการประชาชน รายละเอียด ดังนี้ 1. บริการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบริเวณ หมู่ที่ 3 2. บริการดันกอ..>>>

     วันที่ 21 กันยายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ติดตามเตรียมความพร้อมโครงการพระราชดำริ หมู่8 ณ โรงเรียนบ้านหนองตาคง และ มอบ walker ให้ผู้ที่มีภาว..>>>

     วันที่ 21 กันยายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าทำความสะอาดตัดหญ้า หมู่ 3 ภายในซอยมิตรแท้ จนสุดซอยระยะทาง 1,700 เมตร เพื่อดุแลสุขอนามัยและสิ่ง..>>>

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) (งบประมาณจากเงินสะสม)องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
2 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา เรื่อง ประกาศกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565
3 
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
4 ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ตั้งแต่วันนี้ที่ 22 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
5 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึง 20 เมษายน 2565 เวลา 08.00-16.30 (วันและเวลาราขการ)องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
 1. ประกาศร่าง TOR ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 20 ก.ย. 65 11
 2. การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 20 ก.ย. 65 13
 3. ประกาศร่าง TOR ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 20 ก.ย. 65 11
 4. การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบชนิดอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 20 ก.ย. 65 20
 5. ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงส่งน้ำทรงแชมเปญ บริเวณหมู่บ้านกรีนการ์เด้นท์ ม.5 บ้านอ่างหนองแหน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 7 ก.ย. 65 15
รายงานรายรับ-จ่ายประจำเดือน
 1. ประชาสัมพันธ์ รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 22 ก.ย. 65 4
 2. ประชาสัมพันธ์ รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 18 ส.ค. 65 12
 3. ประชาสัมพันธ์ รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 18 ก.ค. 65 23
 4. ประชาสัมพันธ์ รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 14 มิ.ย. 65 15
 5. ประชาสัมพันธ์ รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 256565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 17 พ.ค. 65 12
 6. ประชาสัมพันธ์ รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 18 เม.ย. 65 16
รายงานแสดงฐานะการเงิน
 1. ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 25 ก.ค. 65 14
 2. ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลรายจ่ายตามงบประมาณกับแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 6 ก.ค. 65 13
 3. ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายรับรายจ่าย ไตรมาสที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 6 ก.ค. 65 12
 4. ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 27 เม.ย. 65 14
 5. ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลรายจ่ายตามงบประมาณกับแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 27 เม.ย. 65 12
 6. ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 26 เม.ย. 65 15
กิจการสภา/รายงานการประชุมสภา
 1. ประกาศอำเเภอเมืองนครราชสีมา เรื่อง เรียกเปิดประชุมวิสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 25 ส.ค. 65 12
 2.
ประกาศเรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 8 ส.ค. 65 11
 3.
ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 20 ก.ค. 65 10
 4.
ประกาศเรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 20 ก.ค. 65 10
 5.
ประกาศอำเเภอเมืองนครราชสีมา เรื่อง เรียกเปิดประชุมวิสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 29 มิ.ย. 65 12
ประกาศคำสั่ง
 1. รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 2 ก.ย. 65 13
 2.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 2 ส.ค. 65 13
 3.
ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1 ) (งบประมาณจากเงินสะสม) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 25 ก.ค. 65 10
 4.
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 4 ก.ค. 65 13
 5.
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 6 มิ.ย. 65 13
สถิติ
ip ของคุณ คือ 44.192.26.60
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 19 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 279 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 5376 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 49535 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 พ.ย. 2563

ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  

แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  

เว็บลิงค์