alt=
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา


  
  
  
  
  ip ของคุณ คือ 34.204.43.11
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 23 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 459 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 4228 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 11077 คน
เริ่มนับ วันที่ 14 ก.พ. 2561

กิจกรรม/โครงการ

     วันที่ 26 มิถุนายน 2562 อบต. หนองบัวศาลา จัดโครงการกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


26 มิ.ย. 62 (0)

     วันที่ 26. มิถุนายน 2562. นายจำเริญ. เปล้ากระโทก. นายก อบต. หนองบัวศาลา เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562. พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน. อสม. ประชาชนทั่วไป. และผู้อำนวยการโร


26 มิ.ย. 62 (0)


ข่าวประชาสัมพันธ์
  1.  ประชาสัมพันธ์ ขอความเห็นชอบในการจัดตั้งเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลาเป็นเทศบาลเมืองหนองบัวศาลา   เมื่อ 21 มิ.ย. 62 อ่าน 6
  2.  ประกาศ เรืือง ผลการสอบพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2  เมื่อ 6 มิ.ย. 62 อ่าน 25
  3.  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา  เมื่อ 4 มิ.ย. 62 อ่าน 18
  4.  ประชาสัมพันธ์ การบังคับใช้กฏหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม  เมื่อ 28 พ.ค. 62 อ่าน 26
  5.  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2  เมื่อ 13 พ.ค. 62 อ่าน 47

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
  1.  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรุูปตัวยู พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก (จำนวน ๓ แห่ง) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองตะลุมปุ๊ก (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เมื่อ 26 มิ.ย. 2562 อ่าน 0
  2.  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรุูปตัวยู พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก (จำนวน ๓ แห่ง) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองตะลุมปุ๊ก (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 26 มิ.ย. 2562 อ่าน 0
  3.  ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 21 มิ.ย. 2562 อ่าน 2
  4.  ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 21 มิ.ย. 2562 อ่าน 2
  5.  จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 21 มิ.ย. 2562 อ่าน 2

ประกาศสอบราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง
  1.  ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านอ่างหนองแหน จำนวน 2 แห่ง ฯด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   เมื่อ 26 มิ.ย. 62 อ่าน 2
  2.  ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุดลัดดา หมุ่ที่ 8 บ้านหนองตาคง   เมื่อ 20 มิ.ย. 62 อ่าน 6
  3.  ราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุดลัดดา หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง  เมื่อ 20 มิ.ย. 62 อ่าน 7
  4.  ร่างประกาศประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหินคลุก จากบ้านนายตั๋ว เศวตตชัย-หน้องขี้แต้ หมู่ที่ 6 บ้านหนองโสมง  เมื่อ 17 มิ.ย. 62 อ่าน 7
  5.  ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านหนองโสมง  เมื่อ 17 มิ.ย. 62 อ่าน 6


ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง
  1.  ประกาศ เรื่อง ผลการยื่นข้อเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อ่าน 13
  2.  ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อ่าน 17
  3.  ประกาศ เรื่อง ประการผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 บ้านหนองปลิงใหม่   อ่าน 23
  4.  ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อ่าน 32
  5.  ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อ่าน 27

รายงานการเงิน-การคลัง
  1.  ประกาศ อบต.หนองบัวศาลา เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ประจำปี 2561   อ่าน 9
  2.  ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประ่จำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อ่าน 213
  3.  ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)  อ่าน 170
  4.  รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561   อ่าน 199
  5.  ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ของ อบต.หนองบัวศาลา  อ่าน 169

รายงานผลการดำเนินงาน
  1.  สรุปเปรียบเทียบงบประมาณ - แผนการใช้จ่ายเงินกับรายจ่ายจริง ประจำปี 2561    อ่าน 165
  2.  ประกาศ เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ  อ่าน 165
  3.  ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ของ อบต. หนองบัวศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)  อ่าน 168
  4.  ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   อ่าน 163
  5.  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ณ 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2560  อ่าน 275

ประกาศ-คำสั่ง
  1.  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   อ่าน 11
  2.  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อ่าน 10
  3.  คำสั่ง เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับร้องเรียน/ร้องทุกข์ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  อ่าน 15
  4.  ประกาศ อบต.หนองบัวศาลา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  อ่าน 328
  5.  ประกาศ อบต.หนองบัวศาลา เรื่อง การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  อ่าน 286

กิจการสภา
  1.  ประกาศสภา อบต.หนองบัวศาลา เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัวศาลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561   อ่าน 10
  2.  ประกาศสภา อบต.หนองบัวศาลา เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัวศาลา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561  อ่าน 9
  3.  ประกาศสภา อบต.หนองบัวศาลา เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.หนองบัวศาลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561  อ่าน 8
  4.  ประกาศสภา อบต.หนองบัวศาลา เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัวศาลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561  อ่าน 12
  5.  ประกาศ อ.เมืองนครราชสีมา เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.หนองบัวศาลา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561  อ่าน 10


เว็บบอร์ดสอบถามข้อมูล
  ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด

011   อยากได้รองเท้าแตะที่ใส่แล้วไม่เมื่อย แบบไม่แก่ ..>>> โดย ฟ่า วันที่ 10 ธ.ค. 6   อ่าน 410 ออกความเห็น 0
008   แนะนำเว็ปดูหนังออนไลน์ ดูฟรี..>>> โดย nongdeerza111 วันที่ 5 ก.ย. 61   อ่าน 137 ออกความเห็น 0องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

นายจำเริญ  เปล้ากระโทก

นายก อบต.


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

นายนิกร ศิริอุดม

ปลัด อบต.หนองบัวศาลา


มิ.ย. 2562
จ.อ.พ.พฤศ.ส.อา
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930   อบต.ครบุรี
   อบต.บ้านเกาะ
   อบต.พลกรัง
   อบต.โนนค่า
   อบต.บึงพะไล
   อบต.งิ้ว
   อบต.แก้งสนามนาง
   อบต.คง
   อบต.กระโทก
   อบต.หนองแจ้งใหญ่
   


   เทศบาลตำบลโคกกรวด
   เทศบาลตำบลลาดบัวขาว..>
   เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด..>
   เทศบาลตำบลท่าช้าง
   เทศบาลตำบลมะค่า
   เทศบาลนครนครราชสีมา..>
   เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่..>
   เทศบาลตำบลดอนหวาย
   เทศบาลตำบลบึงสำโรง
   เทศบาลตำบลเมืองคง