alt=
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
  
  
  
  
  ip ของคุณ คือ 54.198.104.202
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 5 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 416 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 5567 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 5567 คน
เริ่มนับ วันที่ 14 ก.พ. 2561

กิจกรรม/โครงการ

     เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 อบต.หนองบัวศาลา ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน จัดโครงการปั่นเพื่อสุขภาพ ในเขตตำบลหนองบัวศาลา ระยะทาง 13 กิโลเมตร


23 พ.ค. 61 (41)

     วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจำเริญ เปล้ากระโทก นายก อบต. หนองบัวศาลา เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้ ์ ส่งเสริม การใช้สมุนไพรในชีวิตประจำวัน ณ บวรสีมาอโศก


23 พ.ค. 61 (23)


ข่าวประชาสัมพันธ์
  1.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง    เมื่อ 22 มิ.ย. 61 อ่าน 37
  2.  ลงทะเบียน เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561  เมื่อ 21 มิ.ย. 61 อ่าน 32
  3.  กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอแจ้งการโอนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่ เม.ย.-มิ.ย 61  เมื่อ 21 มิ.ย. 61 อ่าน 27
  4.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อ 18 มิ.ย. 61 อ่าน 35
  5.  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง อบต.หนองบัวศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561  เมื่อ 4 มิ.ย. 61 อ่าน 79

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ประกาศสอบราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง
  1.  ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)   เมื่อ 19 ก.ค. 61 อ่าน 0
  2.  ประกาศการเปิดเผยข้อมูลราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)  เมื่อ 19 ก.ค. 61 อ่าน 0
  3.  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านครูปราณี - บ้านนางทุรัง ม.๓  เมื่อ 1 มิ.ย. 61 อ่าน 50
  4.  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างหมู่บ้านทวีทอง ม.๘ บ้านหนองตาคง  เมื่อ 1 มิ.ย. 61 อ่าน 42
  5.  ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างหมู่บ้านทวีทอง หมู่ที่ ๘  เมื่อ 24 พ.ค. 61 อ่าน 41


ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง
  1.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอลฟัลติกส์ ซอยโรงน้ำแข็งประสงทรัพย์ ระยะที่ 1 หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิง    อ่าน 127
  2.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู จากบ้านนางบังอร-คลองดิน หมู่ที่ 6 บ้านหนองโสมง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อ่าน 157
  3.  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเลขที่ 30/2560 ปรับปรุงผิวจราจร คสล.เป็นผิวถนนลาดยาง Asphaltic (จากบ้านตาหล่อ-บ้านลุงปั่น) ณ ม.10 บ.หนองตะลุมปุ๊กใหม่พัฒนา (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)   อ่าน 118
  4.  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเลขที่ 28/2560 ปรับปรุงผิวจราจร คสล.เป็นผิวถนนลาดยาง Asphaltic (เส้นข้างโรงงาน วาย เอส ที ถึงร้านบิวเกษ) ณ ม.3 บ.หนองปลิง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)   อ่าน 130
  5.  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเลขที่ 29/2560 ปรับปรุงผิวจราจร คสล.เป็นผิวถนนลาดยาง Asphaltic (จำนวน 4 สายทาง) ณ ม.8 บ.หนองตาคง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)   อ่าน 132

รายงานการเงิน-การคลัง
  1.  รายงานรับ-จ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561   อ่าน 44
  2.  ประกาศ เรื่อง สรุปผลรายจ่ายตามงบประมาณกับแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อ่าน 45
  3.  ประชาสัมพันธ์ รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2560  อ่าน 42
  4.  ประชาสัมพันธ์ รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2560  อ่าน 42
  5.  ประชาสัมพันธ์ รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2560  อ่าน 44

รายงานผลการดำเนินงาน
  1.  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ณ 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2560   อ่าน 45
  2.  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ณ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2559  อ่าน 43
  3.  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ณ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2559  อ่าน 44

ประกาศ-คำสั่ง
  1.  ประกาศ อบต.หนองบัวศาลา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   อ่าน 88
  2.  ประกาศ อบต.หนองบัวศาลา เรื่อง การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  อ่าน 81
  3.  ประกาศ อบต.หนองบัวศาลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  อ่าน 84
  4.  ประกาศ อบต.หนองบัวศาลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  อ่าน 82

กิจการสภา
  1.  ประกาศสภาฯ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐   อ่าน 20
  2.  ประกาศสภาฯ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  อ่าน 17
  3.  ประกาศสภาฯ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  อ่าน 16
  4.  ประกาศสภาฯ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  อ่าน 19
  5.  ประกาศสภาฯ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  อ่าน 18


เว็บบอร์ดสอบถามข้อมูล
  ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

นายจำเริญ  เปล้ากระโทก

นายก อบต.


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

นายนิกร ศิริอุดม

ปลัด อบต.หนองบัวศาลา


ก.ค. 2561
จ.อ.พ.พฤศ.ส.อา
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031        อบต.ครบุรี
   อบต.บ้านเกาะ
   อบต.พลกรัง
   อบต.โนนค่า
   อบต.บึงพะไล
   อบต.งิ้ว
   อบต.แก้งสนามนาง
   อบต.คง
   อบต.กระโทก
   อบต.หนองแจ้งใหญ่
   


   เทศบาลตำบลโคกกรวด
   เทศบาลตำบลลาดบัวขาว..>
   เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด..>
   เทศบาลตำบลท่าช้าง
   เทศบาลตำบลมะค่า
   เทศบาลนครนครราชสีมา..>
   เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่..>
   เทศบาลตำบลดอนหวาย
   เทศบาลตำบลบึงสำโรง
   เทศบาลตำบลเมืองคง