alt=
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา


  
  
  
  
  ip ของคุณ คือ 35.173.48.224
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 10 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 286 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 5117 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 11966 คน
เริ่มนับ วันที่ 14 ก.พ. 2561

กิจกรรม/โครงการ

     วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะทำงานครูและบุคลากรทางการศึกษา มีนายจำเริญ เปล้ากระโทก เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงานครู พนั


24 ก.ค. 62 (3)

     วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จัดทำโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาวิถีเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีนายจำเริญ เปล้ากระโทก นายก อบต. หนองบัวศาลา เป็นป


24 ก.ค. 62 (3)


ข่าวประชาสัมพันธ์
  1.  ประชาสัมพันธ์ ขอความเห็นชอบในการจัดตั้งเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลาเป็นเทศบาลเมืองหนองบัวศาลา   เมื่อ 21 มิ.ย. 62 อ่าน 26
  2.  ประกาศ เรืือง ผลการสอบพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2  เมื่อ 6 มิ.ย. 62 อ่าน 44
  3.  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา  เมื่อ 4 มิ.ย. 62 อ่าน 33
  4.  ประชาสัมพันธ์ การบังคับใช้กฏหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม  เมื่อ 28 พ.ค. 62 อ่าน 37
  5.  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2  เมื่อ 13 พ.ค. 62 อ่าน 73

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
  1.  ซื้อชุดอุปกรณ์ปฏิบัติงานพนักงานเก็บขนขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เมื่อ 14 ส.ค. 2562 อ่าน 0
  2.  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 15 ส.ค. 2562 อ่าน 0
  3.  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 15 ส.ค. 2562 อ่าน 0
  4.  จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้า - ขุดหลัง ทะเบียน ตจ-๕๙๗๘ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 15 ส.ค. 2562 อ่าน 1
  5.  ซื้อชุดอุปกรณ์ปฏิบัติงานพนักงานเก็บขนขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 14 ส.ค. 2562 อ่าน 0

ประกาศสอบราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง
  1.  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกกอไผ่ - ทางหลวงสาย ฉ หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะลุมปุ้ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   เมื่อ 5 ส.ค. 62 อ่าน 3
  2.  ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกกอไผ่-ทางหลวงสาย ฉ หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   เมื่อ 30 ก.ค. 62 อ่าน 12
  3.  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  เมื่อ 30 ก.ค. 62 อ่าน 8
  4.  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุดลัดดา หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง  เมื่อ 30 ก.ค. 62 อ่าน 4
  5.  ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เมื่อ 9 ก.ค. 62 อ่าน 24


ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง
  1.  ประกาศ อบต.หนองบัวศาลา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง   อ่าน 8
  2.  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหินคลุก จากบ้านนายตั๋ว เศวตชัย - หนองขี้แต้ หมู่ที่ 6 บ้านหนองโสมง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  อ่าน 6
  3.  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 5 บ้านอ่างหนองแหน จำนวน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อ่าน 8
  4.  ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อ่าน 25
  5.  ประกาศ เรื่อง ผลการยื่นข้อเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อ่าน 31

รายงานการเงิน-การคลัง
  1.  ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงบัญชีเงินรับฝากอื่นๆ - ค่าขายแบบแปลนคืนผู้ซื้อ เข้าเป็นรายได้ในบัญชีเงินสะสม   อ่าน 16
  2.  ประชาสัมพันธ์ รายงานรับ - จ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562  อ่าน 26
  3.  ประชาสัมพันธ์ รายงานรับ - จ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562  อ่าน 14
  4.  ประชาสัมพันธ์ รายงานรับ - จ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562  อ่าน 25
  5.  ประชาสัมพันธ์ รายงานรับ - จ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  อ่าน 21

รายงานผลการดำเนินงาน
  1.  รายงานผลการดำเนินงานด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562   อ่าน 11
  2.  ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลรายจ่ายตามงบประมาณกับแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อ่าน 21
  3.  รายงานผลการดำเนินงานด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562  อ่าน 21
  4.  สรุปเปรียบเทียบงบประมาณ - แผนการใช้จ่ายเงินกับรายจ่ายจริง ประจำปี 2561   อ่าน 184
  5.  ประกาศ เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ  อ่าน 184

ประกาศ-คำสั่ง
  1.  ประกาศ เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่ิอมราคาสินทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา   อ่าน 6
  2.  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อ่าน 18
  3.  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อ่าน 29
  4.  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อ่าน 29
  5.  คำสั่ง เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับร้องเรียน/ร้องทุกข์ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  อ่าน 29

กิจการสภา
  1.  ประกาศสภา อบต.หนองบัวศาลา เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัวศาลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561   อ่าน 25
  2.  ประกาศสภา อบต.หนองบัวศาลา เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัวศาลา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561  อ่าน 27
  3.  ประกาศสภา อบต.หนองบัวศาลา เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.หนองบัวศาลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561  อ่าน 25
  4.  ประกาศสภา อบต.หนองบัวศาลา เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัวศาลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561  อ่าน 29
  5.  ประกาศ อ.เมืองนครราชสีมา เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.หนองบัวศาลา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561  อ่าน 25


เว็บบอร์ดสอบถามข้อมูล
  ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด

025   รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา..>>> โดย lovethailand.org วันที่ 14 ก.ค. 6   อ่าน 28 ออกความเห็น 0
023   ศึกษาดูงาน ท่องเที่ยว สัมมนา ..>>> โดย เมืองแปะพาเที่ยว* วันที่ 10 ก.ค. 6   อ่าน 14 ออกความเห็น 0
011   อยากได้รองเท้าแตะที่ใส่แล้วไม่เมื่อย แบบไม่แก่ ..>>> โดย ฟ่า วันที่ 10 ธ.ค. 6   อ่าน 442 ออกความเห็น 0
008   แนะนำเว็ปดูหนังออนไลน์ ดูฟรี..>>> โดย nongdeerza111 วันที่ 5 ก.ย. 61   อ่าน 189 ออกความเห็น 0องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

นายจำเริญ  เปล้ากระโทก

นายก อบต.


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

นายนิกร ศิริอุดม

ปลัด อบต.หนองบัวศาลา


ส.ค. 2562
จ.อ.พ.พฤศ.ส.อา
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031    อบต.ครบุรี
   อบต.บ้านเกาะ
   อบต.พลกรัง
   อบต.โนนค่า
   อบต.บึงพะไล
   อบต.งิ้ว
   อบต.แก้งสนามนาง
   อบต.คง
   อบต.กระโทก
   อบต.หนองแจ้งใหญ่
   


   เทศบาลตำบลโคกกรวด
   เทศบาลตำบลลาดบัวขาว..>
   เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด..>
   เทศบาลตำบลท่าช้าง
   เทศบาลตำบลมะค่า
   เทศบาลนครนครราชสีมา..>
   เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่..>
   เทศบาลตำบลดอนหวาย
   เทศบาลตำบลบึงสำโรง
   เทศบาลตำบลเมืองคง