alt=

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาววาสนา สุระสังข์
หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)


นางสาววาสนา สุระสังข์
หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น


นางสาวนรีรัตน์ สุธัญญรัตน์
นักวิชาการสุขาภิบาล
ปฏิบัติการ


นายศักดา กันยาเลิศ
นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ


ส.อ.ศรัณย์ พรมเกษา
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชำนาญงาน


นายพรเทพ ชูประจง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวิโชติ คะแนนสิน
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)


นายสุชาติ บัวทองหลาง
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)


นายจำนงค์ ฉิมโพธิ์กลาง
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)


นายไพรัตน์ คะแนนสิน
พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)


นายทองดี มนอยู่พะเนา
พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)


นายภาคภูมิ ลีทา
พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)


นายชูศักดิ์ นามกระโทก
คนงานประจำรถขยะ


นายสหรัฐ นีกระโทก
คนงานประจำรถขยะ


นายประเสริฐ คงประศุกร์
คนงานประจำรถขยะ


นายสมพร เพ็ชรทะเล
คนงานประจำรถขยะ


นายอมร นากุดนอก
คนงานประจำรถขยะ


นายหิรัณย์ สอนจะโปะ
คนงานประจำรถขยะ


นายสมหมาย เพ็ชรทะเล
คนงานประจำรถขยะ


นายศักดา บ่อยกระโทก
คนงานประจำรถขยะ


นายสถาพร เนาวร์กระโทก
คนงานประจำรถขยะ


นายสุเนตร์ น้อยหมื่นไวย
คนงานประจำรถขยะ


นายทัศพล คงประศุกร์
คนงานประจำรถขยะ


นายณรงค์ชัย เปลกกระโทก
คนงานประจำรถขยะ


นายสมาน ปอกระโทก
คนงานประจำรถขยะ


นายณรงค์ คงประศุกร์
คนงานประจำรถขยะ


นางสาวปริญญ์ อาจหาญ
คนงานทั่วไป