alt=

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น


นางสาววาสนา สุระสังข์
หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น


นางสาวนรีรัตน์ สุธัญญรัตน์

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ


นายศักดา กันยาเลิศ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


ส.อ.ศรัณย์ พรมเกษา

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


นายพรเทพ ชูประจง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวิโชติ คะแนนสิน
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)


นายมงคล เข็มสุวรรณ
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)


นายสุชาติ บัวทองหลาง
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)


ว่าง
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)


นายทองดี มนอยู่พะเนา
พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)


นายภาคภูมิ ลีทา
พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)


นายชูศักดิ์ นามกระโทก
คนงานประจำรถขยะ


นายสหรัฐ นีกระโทก
คนงานประจำรถขยะ


นายประเสริฐ คงประศุกร์
คนงานประจำรถขยะ


นายสมพร เพ็ชรทะเล
คนงานประจำรถขยะ


นายอมร นากุดนอก
คนงานประจำรถขยะ


นายหิรัณย์ สอนจะโปะ
คนงานประจำรถขยะ


นายสมหมาย เพ็ชรทะเล
คนงานประจำรถขยะ


นายศักดา บ่อยกระโทก
คนงานประจำรถขยะ


นายสถาพร เนาวร์กระโทก
คนงานประจำรถขยะ


นายสุเนตร์ น้อยหมื่นไวย
คนงานประจำรถขยะ


นายทัศพล คงประศุกร์
คนงานประจำรถขยะ


นายณรงค์ชัย เปลกกระโทก
คนงานประจำรถขยะ


ว่าง
คนงานประจำรถขยะ


ว่าง
คนงานประจำรถขยะ