องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ประกาศ-คำสั่ง
ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

7 มี.ค. 65 115