องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัตรรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.หนองบัวศาลา ตาม พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

22 ต.ค. 64 46