องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบคำร้องขอยกเว้นเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.ร.ด. 4)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

11 ก.พ. 61 250