องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565  

7 ก.พ. 66 193