องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

กิจการสภา/รายงานการประชุมสภา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  

6 ก.ค. 64 161