องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาบุคลากร-ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  

11 พ.ค. 64 232