องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
การแสดงเอกสาร

ระหว่างวันที่  
ถึงวันที่   

ค้นหาจากข้อความ  

      


ลำดับที่ วันที่ หมวดหมู่ รายการ
30814 ก.พ. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30824 ก.พ. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ (ทำวุ้นแฟนซีและสบู่แฟนซี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30835 ก.พ. 2562ร่างเอกสารประกวดราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู จากบ้านนางดำ-ศาลาทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30844 ก.พ. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์และซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ๘๔-๙๔๑๓ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30854 ก.พ. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์และซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ๘๔-๙๔๑๓ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30864 ก.พ. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาจัดทำวารสารอบต.และผลิตสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์แนะนำองค์กร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30874 ก.พ. 2562ประกาศราคากลาง วิธี เฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาจัดทำวารสารอบต.และผลิตสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์แนะนำองค์กร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
308828 ม.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหินคลุก (ซอยบ้านนายชาญวิทย์) หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
308928 ม.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหินคลุก (ซอยบ้านนางสิริกร) หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
309028 ม.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหินคลุก (ซอยบ้านนายชาญวิทย์) หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
309128 ม.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหินคลุก (ซอยบ้านนางสิริกร) หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
309228 ม.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ ทะเบียน ๘๖-๗๘๓๘ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
309328 ม.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถยนต์ทะเบียน ๘๔-๙๔๑๓ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
309428 ม.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ ทะเบียน ๘๖-๗๘๓๘ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
309528 ม.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถยนต์ทะเบียน ๘๔-๙๔๑๓ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
309624 ม.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
309724 ม.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
309822 ม.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
309922 ม.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
310021 ม.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง