องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
การแสดงเอกสาร

ระหว่างวันที่  
ถึงวันที่   

ค้นหาจากข้อความ  

      


ลำดับที่ วันที่ หมวดหมู่ รายการ
306112 ก.พ. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
306212 ก.พ. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
306312 ก.พ. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
306412 ก.พ. 2562ร่างเอกสารประกวดราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวถนนลาดยาง Asphaltic หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง (จำนวน 3 แห่ง) (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
306512 ก.พ. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
306612 ก.พ. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
306712 ก.พ. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
306812 ก.พ. 2562ร่างเอกสารประกวดราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวถนนลาดยาง Asphaltic หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง (จำนวน 3 แห่ง) (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30697 ก.พ. 2562ร่างเอกสารประกวดราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวถนนลาดยาง Asphaltic จากทางหลวงหมายเลข 224-แยกป่าช้า หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวศาลา (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30707 ก.พ. 2562ประกาศราคากลาง วิธี เฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด (ซอยบ้านนางวัลย์) หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่พัฒนา (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30717 ก.พ. 2562ประกาศราคากลาง วิธี เฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด (จากบ้านนายโก๊ะ-บ้านนางแก้ว เที่ยงโคกกรวด) หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30727 ก.พ. 2562ร่างเอกสารประกวดราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวถนนลาดยาง Asphaltic จากทางหลวงหมายเลข 224-แยกป่าช้า หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวศาลา (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30737 ก.พ. 2562ประกาศราคากลาง วิธี เฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด (ซอยบ้านนางวัลย์) หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่พัฒนา (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30747 ก.พ. 2562ประกาศราคากลาง วิธี เฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด (จากบ้านนายโก๊ะ-บ้านนางแก้ว เที่ยงโคกกรวด) หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30756 ก.พ. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30766 ก.พ. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาเช่าพื้นที่เว็บไซต์และต่ออายุโดเมน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30776 ก.พ. 2562ร่างเอกสารประกวดราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวถนนลาดยาง Asphaltic จากป้ายทางเข้าหมู่บ้าน-หน้าวัดหนองตะคลอง หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะคลอง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30786 ก.พ. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อทรายอะเเบทและน้ำยาฉีดพ่นหมอกควัน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30796 ก.พ. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30806 ก.พ. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาเช่าพื้นที่เว็บไซต์และต่ออายุโดเมน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง