องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
การแสดงเอกสาร

ระหว่างวันที่  
ถึงวันที่   

ค้นหาจากข้อความ  

      


ลำดับที่ วันที่ หมวดหมู่ รายการ
28121 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28221 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ศพด.บ้านหนองบัวศาลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28321 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๗-๕๗๓๗ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28422 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28522 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงและครุภัณฑ์โรงงานตามภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28622 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28722 มี.ค. 2566ประกาศราคากลาง วิธี เฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28822 มี.ค. 2566แผนการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา โครงการก่อสร้างหลังคาครอบสนามเด็กเล่น ศพด.หนองตาคง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
28920 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29020 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการแท่นพิธีมอบใบประกาศแบบตัวตรงสีไม้ธรรมชาติ (ศพด.หนองตาคง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29116 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29215 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาซ่อมแซมรถรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๕-๔๖๖๗ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29314 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29414 มี.ค. 2566ประกาศราคากลาง วิธี เฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29513 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาจัดทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตามโครงการจัดทำวารสารและวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29613 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตามโครงการจัดทำวารสารและวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2979 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2989 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2992 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๒ (ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3002 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ศพด.อ่างหนองแหน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง