องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
การแสดงเอกสาร

ระหว่างวันที่  
ถึงวันที่   

ค้นหาจากข้อความ  

      


ลำดับที่ วันที่ หมวดหมู่ รายการ
26119 เม.ย. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26219 เม.ย. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างงานซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยาง Asphaltic หน้าบริษัท แบ็กส์ แอนด์ โกล์ฟ จำกัด หมู่ที่ ๓ บ้านหนองปลิง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26318 เม.ย. 2566ประกาศราคากลาง วิธี เฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างงานซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยาง Asphaltic หน้าบริษัท แบ็กส์ แอนด์ โกล์ฟ จำกัด หมู่ที่ ๓ บ้านหนองปลิง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26418 เม.ย. 2566ประกาศราคากลาง วิธี เฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน ผพ-๓๙๘๑ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26511 เม.ย. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26611 เม.ย. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26710 เม.ย. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา เช่าเต็นท์ขนาด ๓ ห้อง ตามโครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26810 เม.ย. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตจ-๕๙๗๘ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2697 เม.ย. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาจัดทำระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2707 เม.ย. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุแบบตีโครงไม้ ตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27129 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุเตรื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27229 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27329 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.บ้านหนองบัวศาลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27430 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการชุดโต๊ะทำงานสำนักงานพร้อมเก้าอี้สำหรับหัวหน้าฝ่าย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27530 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการน้ำมันเบรค Dot๔ ขนาด ๑ ลิตร (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27628 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาจัดทำซุ้มแสดงผลงานทางวิชาการตามโครงการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27728 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ และระบบท่อน้ำทิ้ง อบต.หนองบัวศาลา (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27824 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการครุภัณฑ์ห้องเสริมพัฒนาการเด็ก (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27924 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28024 มี.ค. 2566ประกาศราคากลาง วิธี เฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการครุภัณฑ์ห้องเสริมพัฒนาการเด็ก (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง